Podrška trajnim rješenjima - provedba Aneksa VII Dejtonskog sporazuma

Čime se projekat bavio?

 Foto: UNHCR BiH

Svrha ovog višegodišnjeg projekta (2014 – 2016), Akcija Aneksa VII: Podrška trajnim rješenjima Revidirane strategije za provedbu Aneksa VII Dejtonskog mirovnog sporazuma, je bila da se pruži pomoć za najmanje 2.400 ugrožena interno raseljena lica i povratnika u Bosni i Hercegovini, uključujući i žene – žrtve rata, u pronalaženju rješenja za socijalne i ekonomske izazove sa kojima se trenutno susreću, i to kroz blisku saradnju sa lokalnim zajednicama i vlastima, civilnim društvom i projektnim partnerima, uz podršku Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, Federalnog ministarstva za raseljene osobe i izbjeglice, Ministarstva za izbjeglice i raseljena lica Republike Srpske i Odjeljenja za raseljena lica, izbjeglice i stambena pitanja Brčko distrikta.

Šta smo radili?

 Foto: UNHCR BiH

U saradnji sa lokalnim vlastima, projektni partneri su identifikovali potrebe interno raseljenih lica i povratnika sa ciljem stambenog zbrinjavanja i ekonomske održivosti, jačanja njihove socijalne zaštite i inkluzije, pružanja zdravstvenih usluga starijim licima i obrazovanja za djecu, pružanja pravne pomoći, te podrške psiho-socijalnoj integraciji povratnika u lokalne zajednice.

Što se tiče komponente pravne pomoći unutar projekta, a koju je implementirao projektni partner Vaša prava BiH, besplatna pravna pomoć se pružala širom Bosne i Hercegovine kroz njihove kancelarije (sa mobilnim timovima).

 

 

Ko je finansirao projekat?

Donator Iznos kontribucije za tri godine
Evropska unija kroz program IPA 2012  7.000.000 evra
UNHCR  1.107.500 evra
Ukupno  8.107.500 evra