Podrška pripreme za implementaciju Ciljeva održivog razvoja (SDGs) i angažiranje privatnog sektora

SDG Wheel-01

O projektu

Projekat ima za cilj osposobiti i pripremiti partnere iz privatnog i javnog sektora u Bosni i Hercegovini za provedbu Ciljeva održivog razvoja (SDG), čime se izravno podržavaju napori Bosne i Hercegovine u njenom doprinosu realizaciji najvećeg globalnog plana današnjice, odnosno Agendi 2030. Projekat predviđa dva ishoda:

 1. Izrađena Mapa puta za Ciljeve održivog razvoja za Bosnu i Hercegovinu i započeta implementacija,
 2. Akteri iz privatnog sektora senzibilizirani i uključeni u prioretizaciju, planiranje i implementaciju SDG-a.

Projekat će pomoći Bosni i Hercegovini da ambicioznu Agendu 2030 pretoči u konkretne aktivnosti, tako što će okupiti relevantne aktere oko Mape puta SDG-a. Navedeno uključuje aktivnosti usklađivanja SDG-a, planiranje SDG-a, izgradnju partnerstva i uvod u odgovarajuće institucionalne aranžmane, monitoring i izvještavanje, kao i definiranje modela finansiranja. Mapa puta SDG-a će predstavljati plan koji je okrenut ka budućnosti sa jasnom vizijom zemlje da se bavi identificiranim trendovima.

Šta mi radimo?


Za kontekstualizaciju Agende 2030 u Bosni i Hercegovini, akteri će razmotriti poziciju zemlje u vezi sa postizanjem svih sedamnaest ciljeva. Takav inicijalni brzi pregled ključnih dimenzija održivog razvoja, uključujući i ekonomski razvoj, socijalnu inkluziju i održivo upravljanje okolišem, će pomoći u razvoju zajedničkog razumijevanja prioriteta za implementaciju.

Ove informacije će pomoći da pokažu u kojim područjima Bosna i Hercegovina značajno zaostaje u ostvarenju SDG-eva i artikulirati prioritetne ciljeve. Za postizanje kompleksnih ciljeva kao što su SDG-evi, Bosna i Hercegovina će izraditi plan, kojim će nadležne vlasti preuzeti vodeću ulogu podržane aktivnim angažmanom poslovne i akademske zajednice,            i civilnog društva. Ovo će omogućiti vlastima i ostalim akterima da razmišljaju u vremenskom okviru od 15 godina i odgovoriti na pitanje kako Bosna i Hercegovina može ostvariti SDG-ove i/ili šta može doprinijeti moja kompanija, organizacija ili institucija.

Važno je naglasiti da će se uložiti napori na osiguranju snažne poslovne zastupljenosti u procesu planiranja SDG-a. Kroz strukturirane konsultacije, akteri iz privatnog sektora u Bosni i Hercegovini će biti senzibilizirani i okupljeni oko agende za održivi razvoj. Fokus će biti na važnoj ulozi privatnog sektora u tom kontekstu, uključujući i u smislu njihove društvene odgovornosti, „zelenih“ poslovanja i „ozelenjavanje“ poduzeća, kao i inovacije i novi poslovni modeli, nove poslovne prilike i tržišta. U obzir će se uzeti i kompanije koje su vođene profitom, pokušavajući pronaći načine kako prezentirati načela i vrijednosti SDG-a kao buduće poslovne mogućnosti koje će omogućiti kompanijama da rastu i doprinose razvojnim prioritetima. U tom kontekstu, vrijednosti i principi dalje će se nadograđivati kroz UN Global Compact. Konferencija na visokoj razini će se organizirati u saradnji s kompanijama iz Bosne i Hercegovine i Švedske, s ciljem podizanja svijesti, promocije dobre prakse i uloge privatnog sektora u Agendi 2030. Osim toga, poslovni lideri koji rade izuzetan posao u provođenju SDG-ova će biti promovirani kao poslovni pioniri SDG-a.


Pored vizije 2030. godine, te ciljeva, prekretnica i koraka koje je potrebno poduzeti kako bi se postigao željeni rezultat do željenog roka, plan/okvir za SDG-ove također uključuje finansijske potrebe. Provedba SDG-ova će zahtijevati mobilizaciju odgovarajućih javnih i privatnih resursa. Dakle, procjene potreba će se provesti kako bi se utvrdio obim potrebnih javnih i privatnih ulaganja, s obzirom da u nekim slučajevima, propisi, porezi ili subvencije mogu pomoći kod preusmjeravanja privatnih ulaganja kao podrške ishodima SDG-a. Ovo će omogućiti ključnim prekretnicama da se pretoče u kvantificirane strategije, koje obično uključuju investicijski plan i strategiju finansiranja, a koje se mogu koristiti u okviru ministarstava i dostaviti javnosti za šire konsultacije. Izradiće se skup nacionalnih indikatora u skladu s prioritetima i problemima u specifičnom kontekstu, kako bi se pratio napredak po agendi SDG-ova.

Vijesti o SDG-evima u BiH

 • Preduzeća igraju izuzetno važnu ulogu u ostvarivanju ciljeva održivog razvoja
  13. jun 2018.

  Više od 400 predstavnica i predstavnika svih nivoa vlasti, poslovne i akademske zajednice, je organizovana u okviru projekta Podrška pripreme za implementaciju ciljeva održivog razvoja i angažiranje privatnog sektora koji finansira Ambasada Švedske u Bosni i Hercegovini, a implementira tim Ujedinjenih nacija u BiH

 • 29. maj 2018.

  Kako bi se promovisalo bolje razumijevanje ciljeva održivog razvoja, te započela diskusija i planiranje na više nivoa na ovu temu, Ujedinjene nacije (UN) u Bosni i Hercegovini uz stručnu podršku šireg razvojnog sistema UN-a organiziraju konsultacije sa svim nadležnim institucijama i organizacijama. Dvodnevne konsultacije u Sarajevu se održavaju u okviru projekta Podrška pripreme za implementaciju ciljeva održivog razvoja i angažiranje privatnog sektora koji finansira Ambasada Švedske u BiH.

 • 3. apr 2017.

  Ostvarivanje ciljeva održivog razvoja i značaj opredjeljenja da zemlja u potpunosti preuzme odgovornost za ciljeve su bili u fokusu konferencije kojoj su prisustvovali specijalni predstavnik Evropske unije u BiH, ambasadori Njemačke, Švicarske, Švedske, specijalni izaslanik ...

 • "U svijetu u kojem ne manjka konflikta i nesigurnosti, Agenda 2030 je takođe i agenda za mir. Ona predstavlja priznanje da razvoj i mir idu ruku pod ruku. Ne možete ostvariti jedno osim ako ne ostvarite i drugo."

 • Najmlađa nagrađena autorka je sedmogodišnja Fatima Kadić čija je vizija budućnosti svijet bez podjela. „Ja želim da moji drugari idu zajedno u školu. Mi se družimo i igramo zajedno dok ne idemo u školu, ali smo rastavljeni za vrijeme nastave“, izjavila je Fatima primajući nagradu.

 • "ZAMISLI 2030" je inicijativa UN tima u Bosni i Hercegovini zamišljena da promovira ciljeve održivog razvoja (skraćeno eng. SDGs) i globalnu Agendu 2030 kroz upotrebu pristupa ‘promišljanje o budućnosti’ (eng. strategic foresight) i korištenje inovativnog i interaktivnog SDG konsultacijskog alata sa elementima i dinamikom društvene igre kroz koji učesnici stvaraju zajedno i na veoma demokratičan način pronalaze kreativna rješenja oko nekog odabranog razvojnog cilja ili nekog konkretnog zadatka ili problema.

SDG Konferencija, april 2017. godine

Alat za uvodne konsultacije - SDG