Dijalog za budućnost: Promocija suživota i različitosti u BiH

Čime se projekat bavio?

 

Na osnovu zajedničke inicijative Predsjedništva Bosne i Hercegovine (BiH) i generalnog sekretara Ujedinjenih nacija (UN), kao i prepoznate potrebe za stvaranjem prostora za dijalog i promociju suživota u BiH, Tim UN-a u BiH pod vodstvom rezidentnog koordinatora UN-a i u saradnji sa Predsjedništvom BiH je razvio projekat pod nazivom "Dijalog za budućnost: promocija suživota i različitosti u Bosni i Hercegovini“ koji su zajednički provodile agencije UNESCO, UNICEF i UNDP.

 

Ciljevi projekta "Dijalog za budućnost" su bili stvaranje prostora za dijalog koji će omogućiti proces izgradnje razumijevanja u cijeloj zemlji, promoviranje suživota i poštivanje različitosti; povećavanje učešća, svijesti i utjecaja mladih u dijalogu o politikama vezanim za pitanja koja utječu na program razvoja i reforme u BiH; osiguravanje da obrazovanje podržava veću društvenu koheziju i da građani i zajednice ostvaruju zajedničke ciljeve u pogledu izgradnje suživota putem kulture.

 

3rd Dialogue Platform Conference

 

Šta smo radili?

 

Opći strateški učinak ovog projekta je umanjenje opasnosti ponovnog sukoba i nasilja, promovisanjem mirnog suživota kroz povjerenje, poštivanje različitosti, te jačanje građanskog i interkulturnog dijalog među građanima, posebno mladima. Tako ključni rezultati ovog projekta uključuju jačanje domaćih kapaciteta za postizanje mira kroz dijalog i promjenu politike, te jačanje javne percepcije i stavova u svrhu postizanja otvorenog dijaloga između građana i društvenih zajednica u BiH.