Traženje zaštite, podrške i pravde za preživjele žrtve seksualnog nasilja tokom sukoba u BiH

Čime se projekat bavi?

 Učestvovanje u kampanji - UN Action "Get Cross"

20 godina nakon rata 1992-95, koji je  označen teškim kršenjima međunarodnog humanitarnog prava, uključujući i široko rasprostranjena silovanja i seksualno nasilje, mnoge posljedice žrtava sukoba u vezi seksualnog nasilja (CRSV) nisu otklonjene do današnjeg dana i žrtve još uvijek trpe dramatične posljedice koje se odražavaju na njihov svakodnevni život.

U izvještaju o posjeti BiH, specijalne izvjestiteljice UN-a o nasilju nad ženama, njegovim uzrocima i posljedicama, g-đe Rashide Manjoo, prepoznata je, veća nego ikada do sada, kritična potreba za pružanjem pomoći i uslugama žrtvama CRSV-a, kao i sveobuhvatnim pristupom rješavanju CRSV-a. I zaista, nedostaje društveno i državno priznavanje nepravde koje su, tokom rata, pretrpjele i žene i muškarci, CRSV preživjele osobe, koji pored toga, pate i od rasprostranjene stigme. Osim toga, preživjelima je potrebno poboljšanje pristupa uslugama specifičnih za njih, kao što su besplatni pravni savjeti i pristup dostupnim i odgovarajućim uslugama psiho-socijalne i zdravstvene zaštite, uključujući usluge mentalnog, seksualnog i reproduktivnog zdravlja, kao i ekonomsko osnaživanje. Također, postoji potreba za vladinim institucijama na svim nivoima Bosne i Hercegovine u cilju  prepoznavanja žrtava seksualnog nasilja u sukobu kao specifične kategorije ratnih žrtava, pružanje jednakog pristupa reparacijama, u simboličkom i materijalnom smislu, na čitavoj teritoriji Bosne i Hercegovine.

U 2014. godini, tim UN-a u Bosni i Hercegovini (BiH) je razvio Zajednički program za sveobuhvatno rješavanje neriješenog naslijeđa  u vezi sa žrtvama seksualnog nasilja u sukobu u Bosni i Hercegovini. GđaZainab H. Bangura, specijalna izvjestiteljica UN-a o seksualnom nasilju u konfliktu, se zalaže za ovaj program, a koji  predstavlja zajedničke napore IOM-a, UNDP-a, UNFPA i UN Women, te time pokazuje odlučnost čitavog UN Country Team (UNCT) da se bavi ovim pitanjem.

Šta radimo?

Ovaj zajednički program UN-a ima za cilj promociju prava i odgovora na potrebe žrtava u vezi seksualnog nasilja (CRSV) iz sukoba u Bosni i Hercegovini (BiH) ranih 90-tih godina i pružanje obeštećenja kako njima tako i njihovim porodicama. Zajednički program kombinuje stručnost i iskustvo u zemlji četiri UN agencije: IOM-a, UNDP-a, UNFPA i UN Women.

Zajednički program ima četiri glavne komponente:

 • Prikupljanje podataka, istraživanje i mapiranje potreba i kapaciteta,
 • Jačanje i širenje pružanja usluga žrtvama seksualnog nasilja u sukobu u sljedećim sektorima:
   o    Zdravstvena zaštita;
   o    Pristup pravdi: podrška žrtvama i svjedocima i besplatna pravna pomoć;
   o    Ekonomsko osnaživanje i zapošljavanje;
   o    Izgradnja kapaciteta udruženja CRSV preživjelih.
 • Razvoj programa reparacije prilagođenih BiH kontekstu,
 • Smanjenje stigme kroz zagovaranje i senzibilizaciju, uključujući rad sa medijima i univerzitetima.

 

Ko finansira projekat?

Donator Iznos kontribucije
Vlada Velike Britanije $ 1,406,774.00
UN Action $    500,009.00
Vlada Kanade $    385,055.00