UNIDO - Organizacija Ujedinjenih nacija za industrijski razvoj

UNIDO je specijalizovana agencija Ujedinjenih Nacija koja promoviše industrijski razvoj u cilju smanjenja siromaštva, inkluzivne globalizacije i održive životne sredine.

Mandat Organizacije Ujedinjenih Nacija za Industrijski Razvoj (UNIDO) je promocija i ubrzanje inkluzivnog i održivog industrijskog razvoja u zemljama u razvoju i tranziciji.

Deklaracija Lima 2013: Za održivi i inkluzivni industrijski razvoj.

U posljednjih nekoliko godina, UNIDO je preuzeo značajnu ulogu u svjetskoj razvojnoj agendi fokusirajući svoje aktivnosti na smanjenje siromaštva, inkluzivnu globalizaciju i održivu životnu sredinu. Organizacija se oslanja na četiri međusobno povezane kategorije usluga: usluge tehničke kooperacije, analitičke i savjetodavne usluge, uspostavljanje i usaglašavanje sa standardima i usluge transfera znanja i umrežavanja.

Vizija UNIDO-a jeste svijet u kome je ekonomski razvoj inkluzivan i održiv, a ekonomski napredak ujednačen. Organizacija se fokusira na sljedeća tri tematska područja:
•    Smanjenje siromaštva kroz produktivne aktivnosti
•    Izgradnja kapaciteta u trgovini
•    Energija i životna sredina

Organizacija je prepoznata kao specijalizovan i efikasan pružalac ključnih usluga kojima rješava međusobno povezane izazove današnjeg društva kao što su smanjenje siromaštva kroz produktivne aktivnosti, integrisanje zemalja u razvoju u globalne tokove razmjene kroz izgradnju kapaciteta u trgovini, poboljšanje održivosti životne sredine u industriji i poboljšanje pristupa čistoj energiji.

Misija: inkluzivni i održivi industrijski razvoj

UNIDO teži smanjenju siromaštva kroz inkluzivni i održivi industrijski razvoj. Sve zemlje trebaju imati priliku za rast i napredak produktivnog sektora, da povećaju svoje učešće u međunarodnoj trgovini i očuvaju svoju životnu sredinu.

Inkluzivni i održivi industrijski razvoj (ISID) znači da:
- Svaka zemlja treba ostvariti veći nivo industrijalizacije svoje ekonomije, i ostvariti benefite od globalizacije tržišta industrijskih dobara i usluga.  
- Niko ne treba zaostajati u koristima industrijskog razvoja i prosperiteta, i taj razvoj treba biti ravnomjerno raspoređen između žena i muškaraca u svim zemljama.
- Jedinstveno znanje i resursi svih relevantnih razvojnih subjekata su kombinovani u cilju maksimizacije razvojnog uticaja ISID-a.