UNFPA - Populacijski fond Ujedinjenih nacija

Populacijski fond Ujedinjenih nacija (UNFPA) promoviše prava svih žena, muškaraca i djece da uživaju u zdravom životu i jednakim mogućnostima. UNFPA pruža podršku zemljama u korištenju demografskih podataka u svrhu kreiranja politika i programa smanjenja siromaštva, te kako bi se osiguralo da je svaka trudnoća željena, da je svako rođenje djeteta sigurno, da je svaka mlada osoba nezaražena HIV/AIDS-om, i da se svaka djevojka i žena tretira s dostojanstvom i poštovanjem.

UNFPA promoviše prava svih pojedinaca da se razviju u svom punom potencijalu. Da bi ostvarili ovo pravo, svi ljudi, posebno žene, trebaju pristup informacijama i uslugama o reproduktivnom zdravlju, uključujući i planiranje porodice i seksualnog zdravlja, kako bi im se omogućilo da informisano i dobrovoljno donose izbore i odluke.

UNFPA u Bosni i Hercegovini

UNFPA u Bosni i Hercegovini se fokusira na tri strateška ishoda: Seksualno i reproduktivno zdravlje (SRZ), ravnopravnost spolova, te sprovođenje strategije za populaciju i razvoj sa mladima kao prioritetom.

Sastavni dijelovi SRZ programa podupiru osiguranje jednakog pristupa SRZ uslugama  adolescenatima/mladima kao i provođenje preventivnih programa za reproduktivno zdravlje žena.

Sastavni dijelovi Programa za ravnopravnost spolova usmjereni su na pružanje podrške vlastima i popisu stanovništva, stvaranje socijalne politike za stare osobe i za jačanje mehanizama za prikupljanje podataka za donošenje politika. Komponenta Programa za ravnopravnost spolova fokusira se na prevenciju i borbu protiv RBN-a,  kroz uspostavu navedenih mehanizama u BiH.

UNFPA je posebno fokusiran na ciljeve Programa akcije, Međunarodne konferencije o populaciji i razvoju, te ciljeve iznesene u pregledu Međunarodne konferencije o populaciji i razvoju (MKPR+15), jasno prateći načela poštovanja ljudskih prava. UNFPA je uspostavio snažno partnerstvo sa vladinim i nevladinim subjektima u cijeloj BiH.