ILO - Međunarodna organizacija rada

Međunarodna organizacija rada je osnovana 1919. godine sa ciljem zagovaranja socijalne pravde i međunarodno priznatih ljudskih i radnih prava, bazirajući se na uvjerenju da se univerzalni i održivi mir može ostvariti samo ukoliko se temelji na socijalnoj pravdi. ILO je jedina UN-ova organizacija sa jedinstvenom tripartitnom strukturom koja okuplja vlade, poslodavce i sindikate iz 175 država članica. Bosna i Hercegovina je članica Međunarodne organizacije rada od 1993. godine.

ILO danas aktivno radi na stvaranju odgovarajućih ekonomskih i radnih uslova koji zaposlenim osobama i poslovnim ljudima omogućavaju udio u stvaranju održivog mira, prosperiteta i napretka. Tripartitna struktura Međunarodne organizacije rada osigurava jedinstvenu platformu za promovisanje dostojanstvenog rada za sve žene i muškarce.  ILO se danas fokusira na četiri strateška cilja: temeljni principi i prava na poslu, jačanje tripartitnog djelovanja i socijalnog dijaloga o pitanjima rada, zagovaranje mogućnosti za dostojanstveno zaposlenje za žene i muškarce, te unapređenje socijalne zaštite.

Vrijednosti Međunarodne organizacije rada se temelje na fundamentalnim principima utvrđenim Ustavom organizacije i aneksom, Filadelfijskom deklaracijom potpisanom 10. maja 1942. godine, u kojoj se definiše: „Rad nije roba“, „Sloboda izražavanja i udruživanja su  ključni za održivi napredak“, „Siromaštvo bilo gdje ugrožava napredak svugdje " i „Svaka nacija se treba neumorno boriti protiv potrebe, i potrebno je voditi kontinuirane i zajedničke međunarodne napore u kojima predstavnici radnika i poslodavaca uživaju ravnopravan status sa predstavnicima vlasti, te bi se zajedno trebali raspravljati na otvoren način i donositi demokratske odluke u cilju promovisanja zajedničkog blagostanja".

U novije vrijeme, tačnije 1998. godine, Deklaracija o fundamentalnim principima i pravima na poslu Međunarodne organizacije rada, se suočila sa izazovima globalizacije kao što je usklađivanje društvenog napretka sa ekonomskim napretkom. Deklaracija predstavlja obećanje vlada, te oranizacija koje zastupaju poslodavce i radnike, da podržavaju osnovne ljudske vrijednosti, tj. vrijednosti koje su od vitalnog značaja za naš društveni i ekonomski život. Deklaracija obavezuje države članice na poštivanje i promovisanje principa i prava u četiri kategorije: sloboda udruživanja i djelotvorno uvažavanje prava na kolektivno pregovaranje, eliminacija prisilnog ili obaveznog rada, ukidanje dječijeg rada i eliminacija diskriminacije u vezi sa mogućnosti zapošljavanja i zanimanje. Ova obaveza je podržana popratnom procedurom. Od država članica, koje do sada nisu ratificirale jednu ili više temeljnih konvencija, se svake godine zahtjeva izvještavanje o stanju relevantnih prava i principa.

Međunarodna organizacija rada u Bosni i Hercegovini

Regionalni ured ILO-a za Evropu, koji se nalazi u Ženevi, te sub-regionalni ured za Centralnu i Istočnu Evropu u Budimpešti, su odgovorni za aktivnosti ILO-a u zemljama Centralne i Istočne Evrope. Odjel za podršku ILO-u u Sarajevu je osnovan 1996. godine, na čelu sa ILO nacionalnim korespondentom.

ILO u Bosni i Hercegovini zagovara razvoj demokratskih institucija tripartitnog djelovanja, te pruža potporu u realizaciji i usvajanju zakona koji na društveno odgovoran način omogućavaju tranziciju ka tržišnoj ekonomiji. ILO također pruža tehničku pomoć u promovisanju stvaranja novih radnih mjesta kroz razvoj malih i srednjih preduzeća.

Od uspostavljanja ILO Ureda u Sarajevu implementirani su brojni projekti:

·       Stručna obuka radi pružanja podrške programu zapošljavanja u Građevinskom centru za obuku u Bihaću (finansiran od strane UNDP-a i Vlade Luksemburga);

·    Afirmacija razvoja malih i srednjih preduzeća kreiranjem agencija za razvoj preduzeća (EDA) u Banja Luci, Bihaću, Brčkom, Mostaru i Livnu (finansiran od strane Vlade Italije i UNDP);

·     Program stručne rehabilitacije za invalide rata u Medicinsko-rehabilitacionom centru u Fojnici (finansiran od strane Vlade Savezne Republike Njemačke);

·        Opsežan program za promociju socijalnog dijaloga i tripartizma na različitim nivoima ekonomije koji obuhvaća seriju seminara, radionica i savjetodavnih misija (finansiran od strane Vlade Republike Italije).

Preuzmite naš informativni letak