Priručnik za djelovanje centara za socijalni rad u vanrednim situacijama izazvanim prirodnim nesrećama

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike i Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpsksu u saradnji sa UNICEF-om pripremili praktični Priručnika koji bi trebao definisati ulogu i postupanje centara za socijalni rad u kriznim situacijama izazvanim prirodnim katastrofama. Potreba za izradom Priručnika je proizašla iz raznolikosti iskustava sa lokalnog nivoa vezanih za ulogu centra za socijalni rad, te iskazanim zahtjevom da se jasnije definiše uloga ove institucije, ne samo radi nje same, nego i radi drugih institucija na lokalnom nivou koje su dužne postupati u sistemu zaštite i pomoći ugroženom stanovništvu.

 

Preuzmite dokument:

 

Priručnik za djelovanje centara za socijalni rad u vanrednim situacijama izazvanim prirodnim nesrećama