Položaj djece u svijetu - specijalno izdanje povodom 20 godina Konvencije o pravima djeteta (sažetak)

20. novembra 2009. svjetska zajednica slavi 20. godišnjicu Konvencije o pravima djeteta. Kao međunarodni ugovor o ljudskim pravima kojeg je ratifikovao najveći broj zemalja u isotrji, 54 odredbe Konvencije i njeni opcioni protokoli predstavljaju potpunu zbirku civilnih, političkih, kulturnih, socijalnih i ekonomskih prava za svu djecu i to na osnovu četiri ključna principa: nediskriminacija, aktivnosti koje se preduzimaju su u najboljem intresu djeteta, pravo na život, opstanak i razvoj i poštivanje stavova djeteta u skladu sa njegovim godinama i zrelošću. Ovim principima se rukovode svi akteri prilikom obavljanja svojih aktivnosti, te i sama djeca pri ostvarivanju svojih prava na opstanak, razvoj, zaštitu i djelovanje.

Preuzmite dokument:

 

Položaj djece u svijetu - specijalno izdanje povodom 20 godina Konvencije o pravima djeteta (sažetak)