Jača uloga žena u izbornom procesu i Podrška pripreme za implementaciju ciljeva održivog razvoja (SDGs) i angažiranje privatnog sektora – novi projekti koje finansira Vlada Švedske, a implementiraju agencije Ujedinjenih nacija u BiH

Jača liderska uloga žena i učešće u političkom životu, kao i podrška pripremi za implementaciju ciljeva održivog razvoja (SDG) uz uključivanje privatnog sektora, su u fokusu dva projekta ukupne vrijednosti 2,5 miliona US dolara koje će Vlada Švedske finansirati, a agencije Ujedinjenih nacija implementirati u idućih dvije godine.

Žene širom svijeta i dalje nisu dovoljno zastupljene na pozicijama od uticaja u svim segmentima društva, kao što nisu zastupljene i u svim važnim procesima. Jednako učešće žena u donošenju odluka mora biti promovisano na svim nivoima. Vlada Švedske u partnerstvu sa Razvojnim programom Ujedinjenih nacija (UNDP) i Agencijom Ujedinjenih nacija za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena (UN WOMEN) će promovisati veću zastupljenost žena u svim aspektima i sferama procesa donošenja odluka u Bosni i Hercegovini. Projekat „Žene u izbornom procesu“ ima za cilj osigurati jednaku šansu ženama-kandidatkinjama na opštim izborima 2018. godine i lokalnim izborima 2020. godine. Zagovaranje za prava žena i učešće u političkom životu je u fokusu 1,9 miliona dolara vrijednog projekta koji finansira Vlada Švedske, a implementira UNDP u partnerstvu sa UN WOMEN.

„Žene i muškarci moraju imati jednaku moć oblikovanja društva i sopstvenih života. Feministička spoljna politika je agenda za promjenu koja za cilj ima povećati realizaciju prava, zastupljenosti i resursa svih žena i djevojčica, u skladu sa realnosti okruženja u kojem žive. Bosna i Hercegovina nije izuzetak u odnosu na ostatak svijeta po pitanju kronične nedovoljne zastupljenosti žena u političkim i drugim tijelima u kojima se donose odluke. Uključite žene od samog početka i uvidjećete da će se otvoriti više pitanja i steći dodatni uvid u pitanja koja se razmatraju“, izjavio je Nj. E. Anders Hagelberg, ambasador Švedske u BiH. Ambasador Hagelberg je dodao da će SDG projekat „pomoći BiH da ambicioznu Agendu 2030 provede u akciju, tako što će se oko izrade mape puta za ciljeve održivog razvoja okupiti svi relevantni akteri.“

„Danas obilježavamo jedan od ključnih iskoraka ka ostvarenju ciljeva održivog razvoja u Bosni i Hercegovini. Osnaživanje, inkluzija i gradnja partnerstava za razvoj su u fokusu dva projekta koja smo potpisali. Osnaživanje žena i postizanje rodne ravnopravnosti su ključni za razvoj, u svim društvima i zemljama svijeta. Partnerstvo sa Vladom Švedske će takođe približiti javni i privatni sektor kako bi se potaklo uspostavljanje partnerstava potrebnih za ostvarenje ciljeva i stvaranje budućnosti u kojoj svako ima jednaka prava i jednake mogućnosti“, izjavila je Sezin Sinanoglu, rezidentna koordinatorica Ujedinjenih nacija u BiH.

Dvogodišnji projekat Podrška pripreme za implementaciju Ciljeva održivog razvoja (SDGs) i angažiranje privatnog sektora ukupne vrijednosti 600,000 US dolara ima za cilj pripremiti partnere iz privatnog i javnog sektora u Bosni i Hercegovini za provedbu najvećeg globalnog plana današnjice: Agende 2030 koju su sve članice Ujedinjenih nacija, uključujući Bosnu i Hercegovinu, usvojile u septembru 2015. godine.

Agenda 2030 pravi odmak od izoliranih pristupa razvoju i promiče integraciju privrede, okoliša i društva. Kao takva, može osigurati dodatnu vrijednost evropskim integracijama i Reformskoj agendi Bosne i Hercegovine. Potreban je angažman aktera na svim razinama društva kako bi se osiguralo da niko nije zapostavljen ili izostavljen, jer institucije vlasti na svim nivoima, poslovni sektor i drugi nevladini akteri i pojedinaci-pojedinke, kao i međunarodne organizacije trebaju doprinijeti stvaranju održive budućnosti bosanskohercegovačkog društva. Ostvarivanje Agende 2030 zahtjeva angažman svih segmenata društva koji je bez presedana. Privatni sektor ima jako važnu ulogu u tom procesu, zbog čega je fokus i jedna komponenta projekta namjenjena upravo ovoj ciljnoj skupini. Kompanije u BiH će imati priliku da se kroz ovaj projekat upoznaju sa najboljim praksama švedskog privatnog sektora, kao i iskustvom primjene društveno i okolišno odgovornih poslovnih praksi i novih poslovnih modela koje privatni sektor treba usvojiti kako bi postao ključni partner u održivom razvoju.