Dan Ujedinjenih nacija u BiH obilježen tematskom konferencijom “Čist zrak za sve“

UN Day 2017 Conference (3)

Znajući da je stepen zagađenosti zraka u BiH za oko četiri i po puta viši od granične vrijednosti koju je postavila Svjetska zdravstvena organizacija, agencije Ujedinjenih nacija okupljene oko inicijative UN A.I.R. su na Dan Ujedinjenih nacija pozvale na sveobuhvatan pristup rješavanju ovog problema uz aktivno učešće nosilaca vlasti na svim nivoima i stanovništva.

„Uzrok zagađenja zraka nije samo jedan, niti postoji jedno rješenje za smanjenje stepena zagađenosti. Višesektorski pristup potreban je za rješenje problema zagađenja zraka“, naglasila je Sezin Sinanoglu, rezidentna koordinatorica Ujedinjenih nacija u BiH, dodajući da je za rješavanje ovog problema najvažnije raditi na podizanju nivoa svijesti stanovništva i predstavnika svih nivoa vlasti. Sinanoglu je takođe istakla da će UN podržati donošenje dodatnih propisa i zakona kao i njihovu provedbu sa ciljem poboljšanja kvalitete zraka u BiH.

Federalna ministrica okoliša i turizma Edita Đapo kaže da je u Federaciji BiH usvojen Zakon o zaštiti zraka sa odgovarajućim pravilnicima koji tačno definiše obaveze kako vlasti tako i operatera, a radi se i na usklađivanju tih dokumenata s direktivama Evropske unije.

„Loša kvaliteta zraka utječe ne samo na zdravlje ljudi, nego uzrokuje štete i u poljoprivredi, šumarstvu... Smatram da je važno da svi nivoi vlasti u BiH rade skupa s međunarodnom zajednicom na rješavanju problema zagađenosti zraka jer bez toga nema ekonomskog razvoja.“    

Srebrenka Golić, ministrica prostornog uređenja, građevinarstva i ekologije Republike Srpske je naglasila da problem zagađenosti zraka u BiH datira odavno, samo što se o tome nije mnogo govorilo. Ministrica Golić je istakla da je važno raditi na tome da zagađenje bude što manje, a zagađivači budu svedeni na najmanju moguću mjeru.

Šefica Evropskog centra za okoliš i zdravlje Svjetske zdravstvene organizacije za Evropu Elizabet Paunović podsjetila je na podatak da u BiH prijevremeno umre više od tri hiljade ljudi godišnje zbog izloženosti zagađenom zraku, a dugotrajna izloženost štetnim česticama uzrokuje pojavu kardiovaskularnih bolesti, moždanog udara, respiratornih bolesti.

Među mjerama za smanjenje zagađenja zraka preporučen je prelazak s fosilnih (ugalj i drva) na održive izvore energije (vjetar, sunce, gas), daljinsko grijanje, uvođenje legislative koja se odnosi na zabranu pušenja u javnim prostorima jer i to doprinosi zagađenju zraka.

Zaključci konferencije:

  • Svjesnost o posljedicama zagađenosti zraka na ljudsko zdravlje i ekosistem treba unaprijediti.
  • Pouzdani registar emisija i monitoring kvalitete zraka te utvrđen nivo  uticaja na ljudsko zdravlje i okoliš su neophodne osnove za donošenje odluka.
  • Planovi djelovanja za poboljšanje kvalitete zraka trebaju prepoznati i adresirati sve izvore zagađivanja dajući prioritet inovativnim i sveobuhvatnim mjerama koje daju višestruke koristi.
  • Zagađenost zraka zahtijeva multisektorski pristiup i uključivanje velikog broja zainteresiranih strana.

Fotografije sa konferencije "Čist zrak za sve"

Dan Ujedinjenih nacija 2017 u BiH obilježen tematskom konferencijom o kvaliteti zraka