Javni poziv za dostavljanje projektnih prijedloga (DFF)

Javni poziv za dostavljanje projektnih prijedloga u okviru zajedničkog projekta Ujedinjenih nacija ''Dijalog za budućnost: Promovisanje društvene kohezije i raznolikosti u Bosni i Hercegovini''

 

Poziv je otvoren javnim institucijama (ustanovama, organizacijama), organizacijama civilnog društva (OCD), neformalnim grupama i pojedincima.

Zajednički projekt “Dijalog za budućnost” je zajednička inicijativa Predsjedništva Bosne i Hercegovine i Ujedinjenih nacija. Agencije Ujedinjenih nacija, UNICEF, UNESCO i UNDP u suradnji sa Predsjedništvom BiH zajednički implementiraju projekt koji ima za cilj dugoročnu izgradnju mira i poboljšanje društvene kohezije u Bosni i Hercegovini .

Tema i prioretne oblasti Javnog poziva


Sveobuhvatna tema Javnog poziva je izgradnja mira i poboljšanje društvene kohezije u Bosni i Hercegovini sa naglaskom na mlade, ravnopravnost spolova, osnaživanje žena i podršku ranjivim skupinama i posebno doprinose postignućima u ostvarenju podciljeva UN-ovih Ciljeva održivog razvoja, s posebnim osvrtom na Cilj broj 16 koji se odnosi na promicanje mirnih i inkluzivnih društava za održivi razvoj, pružanje pristupa pravdi za sve i izgradnji učinkovitih i odgovornih institucija na svim nivoima.

Projektni prijedlozi bi trebali podržati opću temu Javnog poziva s aktivnostima koje će za cilj imati sljedeće prioritetne oblasti  projekta „Dijalog za budućnost“:

PRIORITETNE OBLASTI:


Angažman i osnaživanje mladih, fokus na opće dobro, volonterizam, povjerenje, izgradnja mira, interkulturalno (međukulturalno) razumijevanje, interkulturalno (međukulturalno) obrazovanje, poštivanje različitosti, uvažavanje drugih i drugačijih, poboljšanje kvalitete obrazovanja, osnaživanje žena, podrška ranjivim skupinama.

Rok za podnošenje prijava je 31. august/kolovoz, 2018. godine do 14:00 sati. Aplikacije koje stignu nakon navedenog roka će se razmatrati samo ako poštanski znak označava datum slanja prije zvaničnog roka. Aplikacije treba slati na adresu:


Zgrada Ujedinjenih nacija
Zmaja od Bosne bb
71 000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina


Na zatvorenoj koverti se mora navesti:

 1. Javni poziv za projektne prijedloge: 'Dijalog za budućnost'
 2. ime i adresa podnosioca prijave
 3. Naziv projekta

Aplikacije koje se šalju na bilo koji drugi način (npr. putem faksa ili emaila) ili budu dostavljene na druge adrese, neće se uzimati u obzir.

Dokumentacija o Javnom pozivu se može preuzeti na ovoj stranici ili putem email-a: registry.ba@undp.org.

Obavještavamo sve zainteresovane da će Dani otvorenih vrata, tokom kojih će se pružiti više informacija o pozivu i kako popuniti dokumentaciju biti održani:

 • 9. 7. 2018. godine u Sarajevu, u 12:00 u zgradi Ujedinjenih nacija, Zmaja od Bosne bb.
 • 17. 7. 2018. godine u Sarajevu, u 11:00 u zgradi Ujedinjenih nacija, Zmaja od Bosne bb.
 • 18. 7. 2018. godine u Mostaru, u 12:00 u zgradi Gradske Vijećnice, Hrvatskih branitelja br. 2
 • 24. 7. 2018. godine u Bijeljini, u 11:00, sala Centra za kulturu, Ulica patrijarha Pavla br. 1
 • 10. 08. 2018. godine u Travniku, u 10:30, velika sala, Općina Travnik, Konatur bb
 • 13. 08. 2018. godine u Doboju, u 12:00, velika sala, Grad Doboj, Hilandarska 1
 • 16. 08. 2018. godine u Banjoj Luci, u 10:30, Dom omladine, Đure Daničića 1

Dani otvorenih vrata su javni i svi zainteresovani mogu prisustvovati ovom informativnom sastanku o pripremi projektnog prijedloga u sklopu ovog poziva. Naknadni termini za ‘Dane otvorenih vrata’ u odabranim gradovima u BiH bit će naknadno objavljeni na stranici Ujedinjenih nacija www.un.ba.


Pratite facebook stranicu Dijalog za budućnost za više informacija o Javnom pozivu.  

Dodatna pojašnjenja:

 • Javne institucije su javni subjekti registrirani na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini.
 • Organizacije civilnog društva (OCD) su fondacije i neprofitne organizacije, lokalno registrirane na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini.
 • Neformalna grupa je svaka grupa građana (najmanje pet osoba) sa važećim ličnim kartama izdatim od strane vlasti Bosne i Hercegovine koje zajednički sudjeluju u projektu.
 • Pojedinci su osobe, građani Bosne i Hercegovine sa važećom ličnom kartom izdatom od strane vlasti Bosne i Hercegovine.
 • Ranjive grupe: Ranjive grupe se odnose na interno raseljena lica (IRL), povratnike, djecu, djecu i odrasle sa poteškoćama u razvoju, Rome, žene, mlade i starije osobe.
 • Iako Otvoreni poziv za prijavu projekata definiše prioritetne oblasti koje doprinose ostvarenju ukupnog projektnog cilja, projekat naglašava da postoji prostor za fleksibilnost kako bi se osigurali kreativni i inovativni pristupi.

Često postavljana pitanja

 

1.   Da li se na ovaj poziv mogu prijaviti međunarodne organizacije koje su registrovane u BiH ili su u pitanju samo lokalne registracije osnovane u BiH?

Sve organizacije civilnog društva moraju biti lokalno registrovane, nije važno da li su registrovane i u drugim državama ili samo u Bosni i Hercegovini.

 

2. Da li je moguće prijavu za Dijalog za budućnost napisati na engleskom jeziku?

Ne, na javni poziv se možete prijaviti samo na službenim jezicima Bosne i Hercegovine (bosanski, hrvatski i srpski).

 

3. Navedeno je da je predviđeni završetak projekta 06/2019. Znači li to da će se aktivnosti odobrenih projekata moći odvijati i u tom mjesecu?

Projekt može trajati maksimalno 8 mjeseci od datuma potpisivanja ugovora.

 

4. Da li je planiran Info dan u Mostaru?

U Mostaru će se održati Dani otvorenih vrata 18.7.2018. u Gradskoj Vijećnici.

 

5. Da li treba da dođemo u Sarajevo na sastanak 17.7.2018.ili će biti organizovan i sastanak u Banja Luci?

Dani otvorenih vrata nisu planirani na svim lokacijama u BiH. Ako niste u mogućnosti doći u Sarajevo, uskoro će biti objavljeno online uputstvo za popunjavanje aplikacija. Pratite službenu stranicu UN-a, www.un.ba i Facebook stranicu Dijalog za budućnost.

 

6. U smjernicama Javnog poziva za realizaciju projekta :"Dijalog za budućnost: Promovisanje društvene kohezije i raznolikosti u Bosni i Hercegovini". kao projektna općina ne navodi se i grad Zenica. Da li je u pitanju greška ili Zenica nije uvrštena u prioritetne geografske kriterije?

Lista partnerskih općina navedena je u smjernicama za aplikante.

 

7. U Smjernicama za aplikante sam uočila da se projekat ili treba promovisati ili provesti na području  određenih općina u BiH  među kojima nisam pronašla općinu Lukavac. Moje pitanje je da li općina Lukavac, kao Javna institucija“ može aplicirati na ovaj Javni poziv?

Ako je organizacija registrirana na nekom od nivoa vlasti u BiH, može prijaviti projekt.

 

8. Da li se mogu prijaviti organizacije registrirane u BiH kao ogranak/filijala međunarodne organizacije, registrirane izvan BiH?

Geografska pokrivenost je jedan od više kriterija iz smjernica za projektne prijedloge. Molimo Vas da detaljno pročitate smjernice i uvjerite se da li Vaša ideja za projekt odgovara kriteriju  geografske pokrivenosti.

 

9. Zanima me da li se projekat može realizirati na teritoriji bilo koje opštine u Bosni i Hercegovini, a da su u taj projekat uključene osobe ili NVO iz opština/gradova koje su naznačene u pozivu?             

Smjernice za aplikante navode da se projekt mora provoditi na teritoriji minimalno jedne od nabrojanih projektnih općina ili promovirati minimalno jednu od nabrojanih općina, te da je poželjno povezivanje ruralnih i gradskih sredina, te interentitetska ili pak prekogranična suradnja. Projekt Dijalog za budućnost propisuje okvir, ne propisuje detalje niti način na koji se ova suradnja treba ostvariti u smislu sudionika. Svakako da se mora kroz projektni prijedlog dokazati da je projekt uspio odgovoriti na ovaj kriterij te voditi računa da se uključi što više korisnika.

 

10. U dokumentu Smjernice navodi se da je potrebna kopija Rješenja o registraciji i Statuta - da li se traži ovjerena kopija ili obična kopija?

Za sve tražene dokumente dovoljna je obična kopija. Vodite računa da su svi dokumenti važeći jer zadržavamo pravo na uvid u originalnu dokumentaciju u slučaju da se projektni prijedlog odobri i potpiše ugovor s jednom od agencija Ujedinjenih nacija.

 

11. Da li je potreban sporazum o partnerstvu ukoliko projekt predviđa partnere u implementaciji aktivnosti?

Da.

 

12. Da li se sve isplate/aktivnosti, osoblje i dr. vrše sa računa nosioca projektnih aktivnosti/potpisnikom ugovora ili je moguće "prebacivanje" finansijskih sredstava na račun partnerskih organizacija, a u skladu sa budžetom i aktivnostima za koje će biti odgovorne?

Transfer sredstava na račun partnerske organizacije nije moguć. Sve troškove snosi organizacija/nositelj projekta tj. aplikant u svrhu lakšeg finansijskog monitoringa od strane donatora.

 

13. Da li kopije dokumenata koji se moraju dostaviti (rješenja, bilans stanja, bilans uspjeha, statut i godišnji narativni izvještaj) moraju biti ovjerene kopije?

Ne, ali dokumenti trebaju da budu važeći, unutar zadnjih 3-6 mjeseci jer zadržavamo pravo na uvid u originalnu dokumentaciju u slučaju da se projektni prijedlog odobri i potpiše ugovor sa jednom od agencija UN-a.

 

14. Da li bilans stanja i bilans uspjeha, te godišnji narativni izvještaj, prilažu i partneri na projektu (jer u tački 9. Smjernica za aplikante je navedeno da partneri dostavljaju samo rješenje i statut)?

Ne.

 

15. Koja je granica za novčani iznos nabavka (plaćanje usluge ili robnog materijala) kada se mora raspisati Javni poziv za dostavljanje ponuda?

Sve nabavke do iznosa od 250 $ mogu se raditi samostalno, a od 250 $ do 2500 $ trebaju se dostaviti tri ponude, bez raspisivanja javnog tendera. U slučaju nabavke čija je vrijednost iznad 2500 $, nabavku vrši data UN agencija sa kojom je organizacija potpisala ugovor.

 

16. Koja je minimalna veličina granta za nevladine organizacije po Javnom pozivu za dostavljanje projektnih prijedloga?

Minimalan iznos, odnosno donja granica, za grantove za institucije i nevladine organizacije je 20.000 KM.

 

17. Da li se Izjava o podobnosti mora ovjeriti?

Potreban je samo potpis i pečat direktora organizacije aplikanta.

 

18. S obzirom da je vrijeme ferija i godišnjih odmora, kao organizacija koja želi raditi u školama i sa školskim uzrastom imamo problem jer postoji mogućnost da ne dobijemo saglasnost Ministarstva na vrijeme do zaključenja poziva. Da li je dovoljno poslati dokaz da je zahtjev u obradi i da li ćemo biti diskvalifikovani ako pri podnošenju nemamo obezbjeđenu saglasnost?

Dokaz da ste započeli proceduru sa Ministarstvom je dovoljan dokaz da ne budete diskvalifikovani.

 

19. Pitanje postavila neformalna skupina - da li Brčko može učestvovati u projektu?

Prema kriterijima iz Javnog poziva, i neformalne grupe od najmanje pet članova mogu aplicirati. Napominjemo da je prioritetno područje implementacije aktivnosti teritorij lokalnih uprava navedenih u Javnom pozivu (uključujući i Distrikt Brčko).

 

20. Da li se na javni poziv može javiti pojedinac - novinar i prijaviti novinarski projekt?

Javni poziv je otvoren i za kategoriju „pojedinci“ bez obzira na struku, te vrstu projekta.

 

21.  Imate li neki link od objavljenih prošlih projekata pojedinaca, koji bi poslužio kao smjernica što se točno traži od pojedinaca?

Svaki projekt je jedinstven i link na prethodne projekte ne postoji. Od pojedinaca se traži da se popuni sva dokumentacija namijenjena pojedincima i neformalnim grupama, a dokumentacija za ove dvije kategorije aplikanata je ista.

 

22.  Kažete da se sufinanciranje pojedinaca preporučuje doprinosom u naturi. O kojem je postotku riječ?

Postotak doprinosa u naturi za pojedince nije specificiran, u smjernicama stoji da se preporučuje (a ne zahtijeva) doprinos u naturi kako bi pojedinci razmislili o mogućem doprinosu u zavisnosti od mogućnosti i prirode projekta.  

 

23. Da li se pod osobljem misli samo na koordinatora, knjigovođu, projekt asistenta - odnosno da li u aktivnosti stavljamo  osobe potrebne  za realizaciju projektnih aktivnosti kao što su animatori igraonica, defektolozi i sl. koji će realizovati aktivnosti ključne za uspješnost  projekta ili i one moraju ići u osoblje? Dakle, da li troškovi svih navedenih spadaju u troškove osoblja tj. maximalno 20% ili možemo troškove animatora, defektologa i sl. računati u projektne aktivnosti?

Troškove osoblja koji rade na direktnim aktivnostima projekta možete budžetirati pod projektne troškove.

 

24. Vidjela sam određene gradove koji su prioriteti, ali ne i opštinu Foča na spisku, pa vas pitam da li možemo mi iz Foče da se prijavimo na konkurs?

Prema kriterijima iz smjernica, projekti trebaju biti implementirani ili na teritoriji minimalno jedne od navedenih općina ili promovirati najmanje jednu navedenu općinu. Dakle, suradnja sa navedenim općinama je neophodna bez obzira na lokaciju na kojoj se projekt provodi.

 

25. Prilikom prezentacije ovog poziva u Sarajevu, spomenuli ste da poziv neće podržati projekte koji imaju konferenciju za primarnu ili jedinu aktivnost. Zanima nas, da li je isti odnos i prema festivalima, kao glavnoj aktivnosti projekta?

U smjernicama je navedeno da projekt ne preporučuje niz konferencija kao jedini tip aktivnosti na projektu. Ništa dodatno nije napisano u smjernicama, te samim tim ništa dodatno nije nepreporučljivo. Svaki projekt treba zadovoljiti kriterije i načela, te sukladno sa tim, projektni prijedlog će biti evaluiran.

 

26. Naime, smjernicu u okviru dijela 4. Poziva (budzet) se navodi: „Grantovi do 80,000 KM će zahtijevati 40% sufinansiranja (novcem ili doprinosom u naturi ili kombinacijom novca i doprinosa u naturi)“ što bi značilo da ukupna vrijednost projekta može iznositi 112,000 KM (max. grant 80,000 KM + 40% sufinansiranja (32,000 KM) = 112,000 KM). Ovim putem Vas ljubazno molimo da nam potvrdite da li pravilno razumijemo ovaj dio Smjernica?

Da.

 

27. U Smjernicama je specificirano da „Grantovi dodijeljeni unutar ovog poziva mogu finansirati osoblje i administrativne troškove do najviše 20% od traženog iznosa“, što podrazumijeva da se pravilo od 20% administrativnih troškova odnosi jedino na iznos granta ali ne i na ukupni iznos vrijednosti projekta. Ovim putem Vas ljubazno molimo da nam potvrdite da li pravilno razumijemo ovaj dio Smjernica?

Da.

 

28.Da li je nužno da se sve aktivnosti realizuju u navedenim lokacijama? Naime, željeli bi da se jedna aktivnost koja se sastoji od zajedničkog učešća osoba iz navedenih projektnih općina i gradova realizuje u Stocu. To bi bio trodnevni edukativno-kreativni kamp i festival muzike sa učesnicima iz: Sarajeva, Trebinja, Mostara, Travnika, Đenovića ( Crna Gora) i Stona (R Hrvatska)?

Kriterij Geografska pokrivenost dozvoljava promociju općina iz smjernica za javni poziv, na drugim lokacijama u BiH kao i interentitetsku i prekograničnu suradnju. Evaluacijska komisija procjenjuje kvalitetu projektnog prijedloga u skladu sa ponuđenom evaluacijskom tablicom.

 

29. Da li se nevladina organizacija koja ima potpisan ugovor sa UNDP može prijaviti kao glavni aplikant na javni poziv u okviru projekta Dijalog za budućnost? Takođe, zanima me da li takva organizacija (sa aktivnim ugovorom sa UNDP) može biti partner nekom drugom pravnom licu u okviru istog javnog poziva?

Vaše pitanje odnosi se na podobnost u okviru smjernica, te je odgovor kako slijedi i tiče se ugovora organizacije sa UN agencijama isključivo za DFF aktivnosti (aktivnosti na projektu Dijalog za budućnost (Dialogue for the Future)):

Isječak iz smjernica:

PODOBNOST

Nosioci prijave projekta (aplikanti) će biti isključeni iz učešća na Javnom pozivu ili iz dodjele grantova, ako u vrijeme podnošenja projektnih prijedloga:

(a) Nosioci prijave projekta (aplikanti) se mogu kvalificirati za dodjelu bespovratnih sredstava (grant sredstava) samo ako nisu pod ugovorom neke od UN agencija (UNDP, UNICEF, UNESCO) za obavljanje osnovnih aktivnosti projekta DFF.