Javni poziv za dostavljanje projektnih prijedloga (DFF)

Obavijest o statusu evaluacije projektnih aplikacija u sklopu Javnog poziva u projektu “Dijalog za budućnost“

02. novembar/studeni 2018. godine

Obavještavamo sva udruženja, javne institucije, pojedince i neformalne grupe koje su aplicirale sa projektnim prijedlozima u sklopu Javnog poziva za dodjelu grantova projekta „Dijalog za budućnost“ da proces evaluacije nije još okončan. Svi aplikanti bit će obaviješteni o rezultatima evaluacije svih zaprimljenih projektnih prijedloga, a spisak odabranih projekata objavit će se i na stranici projekta.

Hvala Vam na razumijevanju!

-------

 

Javni poziv za dostavljanje projektnih prijedloga u okviru zajedničkog projekta Ujedinjenih nacija ''Dijalog za budućnost: Promovisanje društvene kohezije i raznolikosti u Bosni i Hercegovini''

 

Poziv je otvoren javnim institucijama (ustanovama, organizacijama), organizacijama civilnog društva (OCD), neformalnim grupama i pojedincima.

Zajednički projekt “Dijalog za budućnost” je zajednička inicijativa Predsjedništva Bosne i Hercegovine i Ujedinjenih nacija. Agencije Ujedinjenih nacija, UNICEF, UNESCO i UNDP u suradnji sa Predsjedništvom BiH zajednički implementiraju projekt koji ima za cilj dugoročnu izgradnju mira i poboljšanje društvene kohezije u Bosni i Hercegovini .

Tema i prioretne oblasti Javnog poziva


Sveobuhvatna tema Javnog poziva je izgradnja mira i poboljšanje društvene kohezije u Bosni i Hercegovini sa naglaskom na mlade, ravnopravnost spolova, osnaživanje žena i podršku ranjivim skupinama i posebno doprinose postignućima u ostvarenju podciljeva UN-ovih Ciljeva održivog razvoja, s posebnim osvrtom na Cilj broj 16 koji se odnosi na promicanje mirnih i inkluzivnih društava za održivi razvoj, pružanje pristupa pravdi za sve i izgradnji učinkovitih i odgovornih institucija na svim nivoima.

Projektni prijedlozi bi trebali podržati opću temu Javnog poziva s aktivnostima koje će za cilj imati sljedeće prioritetne oblasti  projekta „Dijalog za budućnost“:

PRIORITETNE OBLASTI:


Angažman i osnaživanje mladih, fokus na opće dobro, volonterizam, povjerenje, izgradnja mira, interkulturalno (međukulturalno) razumijevanje, interkulturalno (međukulturalno) obrazovanje, poštivanje različitosti, uvažavanje drugih i drugačijih, poboljšanje kvalitete obrazovanja, osnaživanje žena, podrška ranjivim skupinama.

Rok za podnošenje prijava je 31. august/kolovoz, 2018. godine do 14:00 sati. Aplikacije koje stignu nakon navedenog roka će se razmatrati samo ako poštanski znak označava datum slanja prije zvaničnog roka. Aplikacije treba slati na adresu:


Zgrada Ujedinjenih nacija
Zmaja od Bosne bb
71 000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina


Na zatvorenoj koverti se mora navesti:

 1. Javni poziv za projektne prijedloge: 'Dijalog za budućnost'
 2. ime i adresa podnosioca prijave
 3. Naziv projekta

Aplikacije koje se šalju na bilo koji drugi način (npr. putem faksa ili emaila) ili budu dostavljene na druge adrese, neće se uzimati u obzir.

Dokumentacija o Javnom pozivu se može preuzeti na ovoj stranici ili putem email-a: registry.ba@undp.org.

Obavještavamo sve zainteresovane da će Dani otvorenih vrata, tokom kojih će se pružiti više informacija o pozivu i kako popuniti dokumentaciju biti održani:

 • 9. 7. 2018. godine u Sarajevu, u 12:00 u zgradi Ujedinjenih nacija, Zmaja od Bosne bb.
 • 17. 7. 2018. godine u Sarajevu, u 11:00 u zgradi Ujedinjenih nacija, Zmaja od Bosne bb.
 • 18. 7. 2018. godine u Mostaru, u 12:00 u zgradi Gradske Vijećnice, Hrvatskih branitelja br. 2
 • 24. 7. 2018. godine u Bijeljini, u 11:00, sala Centra za kulturu, Ulica patrijarha Pavla br. 1
 • 10. 08. 2018. godine u Travniku, u 10:30, velika sala, Općina Travnik, Konatur bb
 • 13. 08. 2018. godine u Doboju, u 12:00, velika sala, Grad Doboj, Hilandarska 1
 • 16. 08. 2018. godine u Banjoj Luci, u 10:30, Dom omladine, Đure Daničića 1

Dani otvorenih vrata su javni i svi zainteresovani mogu prisustvovati ovom informativnom sastanku o pripremi projektnog prijedloga u sklopu ovog poziva.

Pratite facebook stranicu Dijalog za budućnost za više informacija o Javnom pozivu.  

Dodatna pojašnjenja:

 • Javne institucije su javni subjekti registrirani na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini.
 • Organizacije civilnog društva (OCD) su fondacije i neprofitne organizacije, lokalno registrirane na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini.
 • Neformalna grupa je svaka grupa građana (najmanje pet osoba) sa važećim ličnim kartama izdatim od strane vlasti Bosne i Hercegovine koje zajednički sudjeluju u projektu.
 • Pojedinci su osobe, građani Bosne i Hercegovine sa važećom ličnom kartom izdatom od strane vlasti Bosne i Hercegovine.
 • Ranjive grupe: Ranjive grupe se odnose na interno raseljena lica (IRL), povratnike, djecu, djecu i odrasle sa poteškoćama u razvoju, Rome, žene, mlade i starije osobe.
 • Iako Otvoreni poziv za prijavu projekata definiše prioritetne oblasti koje doprinose ostvarenju ukupnog projektnog cilja, projekat naglašava da postoji prostor za fleksibilnost kako bi se osigurali kreativni i inovativni pristupi.

Često postavljana pitanja

 

1.   Da li se na ovaj poziv mogu prijaviti međunarodne organizacije koje su registrovane u BiH ili su u pitanju samo lokalne registracije osnovane u BiH?

Sve organizacije civilnog društva moraju biti lokalno registrovane, nije važno da li su registrovane i u drugim državama ili samo u Bosni i Hercegovini.

 

2. Da li je moguće prijavu za Dijalog za budućnost napisati na engleskom jeziku?

Ne, na javni poziv se možete prijaviti samo na službenim jezicima Bosne i Hercegovine (bosanski, hrvatski i srpski).

 

3. Navedeno je da je predviđeni završetak projekta 06/2019. Znači li to da će se aktivnosti odobrenih projekata moći odvijati i u tom mjesecu?

Projekt može trajati maksimalno 8 mjeseci od datuma potpisivanja ugovora.

 

4. Da li je planiran Info dan u Mostaru?

U Mostaru će se održati Dani otvorenih vrata 18.7.2018. u Gradskoj Vijećnici.

 

5. Da li treba da dođemo u Sarajevo na sastanak 17.7.2018.ili će biti organizovan i sastanak u Banja Luci?

Dani otvorenih vrata nisu planirani na svim lokacijama u BiH. Ako niste u mogućnosti doći u Sarajevo, uskoro će biti objavljeno online uputstvo za popunjavanje aplikacija. Pratite službenu stranicu UN-a, www.un.ba i Facebook stranicu Dijalog za budućnost.

 

6. U smjernicama Javnog poziva za realizaciju projekta :"Dijalog za budućnost: Promovisanje društvene kohezije i raznolikosti u Bosni i Hercegovini". kao projektna općina ne navodi se i grad Zenica. Da li je u pitanju greška ili Zenica nije uvrštena u prioritetne geografske kriterije?

Lista partnerskih općina navedena je u smjernicama za aplikante.

 

7. U Smjernicama za aplikante sam uočila da se projekat ili treba promovisati ili provesti na području  određenih općina u BiH  među kojima nisam pronašla općinu Lukavac. Moje pitanje je da li općina Lukavac, kao Javna institucija“ može aplicirati na ovaj Javni poziv?

Ako je organizacija registrirana na nekom od nivoa vlasti u BiH, može prijaviti projekt.

 

8. Da li se mogu prijaviti organizacije registrirane u BiH kao ogranak/filijala međunarodne organizacije, registrirane izvan BiH?

Geografska pokrivenost je jedan od više kriterija iz smjernica za projektne prijedloge. Molimo Vas da detaljno pročitate smjernice i uvjerite se da li Vaša ideja za projekt odgovara kriteriju  geografske pokrivenosti.

 

9. Zanima me da li se projekat može realizirati na teritoriji bilo koje opštine u Bosni i Hercegovini, a da su u taj projekat uključene osobe ili NVO iz opština/gradova koje su naznačene u pozivu?             

Smjernice za aplikante navode da se projekt mora provoditi na teritoriji minimalno jedne od nabrojanih projektnih općina ili promovirati minimalno jednu od nabrojanih općina, te da je poželjno povezivanje ruralnih i gradskih sredina, te interentitetska ili pak prekogranična suradnja. Projekt Dijalog za budućnost propisuje okvir, ne propisuje detalje niti način na koji se ova suradnja treba ostvariti u smislu sudionika. Svakako da se mora kroz projektni prijedlog dokazati da je projekt uspio odgovoriti na ovaj kriterij te voditi računa da se uključi što više korisnika.

 

10. U dokumentu Smjernice navodi se da je potrebna kopija Rješenja o registraciji i Statuta - da li se traži ovjerena kopija ili obična kopija?

Za sve tražene dokumente dovoljna je obična kopija. Vodite računa da su svi dokumenti važeći jer zadržavamo pravo na uvid u originalnu dokumentaciju u slučaju da se projektni prijedlog odobri i potpiše ugovor s jednom od agencija Ujedinjenih nacija.

 

11. Da li je potreban sporazum o partnerstvu ukoliko projekt predviđa partnere u implementaciji aktivnosti?

Da.

 

12. Da li se sve isplate/aktivnosti, osoblje i dr. vrše sa računa nosioca projektnih aktivnosti/potpisnikom ugovora ili je moguće "prebacivanje" finansijskih sredstava na račun partnerskih organizacija, a u skladu sa budžetom i aktivnostima za koje će biti odgovorne?

Transfer sredstava na račun partnerske organizacije nije moguć. Sve troškove snosi organizacija/nositelj projekta tj. aplikant u svrhu lakšeg finansijskog monitoringa od strane donatora.

 

13. Da li kopije dokumenata koji se moraju dostaviti (rješenja, bilans stanja, bilans uspjeha, statut i godišnji narativni izvještaj) moraju biti ovjerene kopije?

Ne, ali dokumenti trebaju da budu važeći, unutar zadnjih 3-6 mjeseci jer zadržavamo pravo na uvid u originalnu dokumentaciju u slučaju da se projektni prijedlog odobri i potpiše ugovor sa jednom od agencija UN-a.

 

14. Da li bilans stanja i bilans uspjeha, te godišnji narativni izvještaj, prilažu i partneri na projektu (jer u tački 9. Smjernica za aplikante je navedeno da partneri dostavljaju samo rješenje i statut)?

Ne.

 

15. Koja je granica za novčani iznos nabavka (plaćanje usluge ili robnog materijala) kada se mora raspisati Javni poziv za dostavljanje ponuda?

Sve nabavke do iznosa od 250 $ mogu se raditi samostalno, a od 250 $ do 2500 $ trebaju se dostaviti tri ponude, bez raspisivanja javnog tendera. U slučaju nabavke čija je vrijednost iznad 2500 $, nabavku vrši data UN agencija sa kojom je organizacija potpisala ugovor.

 

16. Koja je minimalna veličina granta za nevladine organizacije po Javnom pozivu za dostavljanje projektnih prijedloga?

Minimalan iznos, odnosno donja granica, za grantove za institucije i nevladine organizacije je 20.000 KM.

 

17. Da li se Izjava o podobnosti mora ovjeriti?

Potreban je samo potpis i pečat direktora organizacije aplikanta.

 

18. S obzirom da je vrijeme ferija i godišnjih odmora, kao organizacija koja želi raditi u školama i sa školskim uzrastom imamo problem jer postoji mogućnost da ne dobijemo saglasnost Ministarstva na vrijeme do zaključenja poziva. Da li je dovoljno poslati dokaz da je zahtjev u obradi i da li ćemo biti diskvalifikovani ako pri podnošenju nemamo obezbjeđenu saglasnost?

Dokaz da ste započeli proceduru sa Ministarstvom je dovoljan dokaz da ne budete diskvalifikovani.

 

19. Pitanje postavila neformalna skupina - da li Brčko može učestvovati u projektu?

Prema kriterijima iz Javnog poziva, i neformalne grupe od najmanje pet članova mogu aplicirati. Napominjemo da je prioritetno područje implementacije aktivnosti teritorij lokalnih uprava navedenih u Javnom pozivu (uključujući i Distrikt Brčko).

 

20. Da li se na javni poziv može javiti pojedinac - novinar i prijaviti novinarski projekt?

Javni poziv je otvoren i za kategoriju „pojedinci“ bez obzira na struku, te vrstu projekta.

 

21.  Imate li neki link od objavljenih prošlih projekata pojedinaca, koji bi poslužio kao smjernica što se točno traži od pojedinaca?

Svaki projekt je jedinstven i link na prethodne projekte ne postoji. Od pojedinaca se traži da se popuni sva dokumentacija namijenjena pojedincima i neformalnim grupama, a dokumentacija za ove dvije kategorije aplikanata je ista.

 

22.  Kažete da se sufinanciranje pojedinaca preporučuje doprinosom u naturi. O kojem je postotku riječ?

Postotak doprinosa u naturi za pojedince nije specificiran, u smjernicama stoji da se preporučuje (a ne zahtijeva) doprinos u naturi kako bi pojedinci razmislili o mogućem doprinosu u zavisnosti od mogućnosti i prirode projekta.  

 

23. Da li se pod osobljem misli samo na koordinatora, knjigovođu, projekt asistenta - odnosno da li u aktivnosti stavljamo  osobe potrebne  za realizaciju projektnih aktivnosti kao što su animatori igraonica, defektolozi i sl. koji će realizovati aktivnosti ključne za uspješnost  projekta ili i one moraju ići u osoblje? Dakle, da li troškovi svih navedenih spadaju u troškove osoblja tj. maximalno 20% ili možemo troškove animatora, defektologa i sl. računati u projektne aktivnosti?

Troškove osoblja koji rade na direktnim aktivnostima projekta možete budžetirati pod projektne troškove.

 

24. Vidjela sam određene gradove koji su prioriteti, ali ne i opštinu Foča na spisku, pa vas pitam da li možemo mi iz Foče da se prijavimo na konkurs?

Prema kriterijima iz smjernica, projekti trebaju biti implementirani ili na teritoriji minimalno jedne od navedenih općina ili promovirati najmanje jednu navedenu općinu. Dakle, suradnja sa navedenim općinama je neophodna bez obzira na lokaciju na kojoj se projekt provodi.

 

25. Prilikom prezentacije ovog poziva u Sarajevu, spomenuli ste da poziv neće podržati projekte koji imaju konferenciju za primarnu ili jedinu aktivnost. Zanima nas, da li je isti odnos i prema festivalima, kao glavnoj aktivnosti projekta?

U smjernicama je navedeno da projekt ne preporučuje niz konferencija kao jedini tip aktivnosti na projektu. Ništa dodatno nije napisano u smjernicama, te samim tim ništa dodatno nije nepreporučljivo. Svaki projekt treba zadovoljiti kriterije i načela, te sukladno sa tim, projektni prijedlog će biti evaluiran.

 

26. Naime, smjernicu u okviru dijela 4. Poziva (budzet) se navodi: „Grantovi do 80,000 KM će zahtijevati 40% sufinansiranja (novcem ili doprinosom u naturi ili kombinacijom novca i doprinosa u naturi)“ što bi značilo da ukupna vrijednost projekta može iznositi 112,000 KM (max. grant 80,000 KM + 40% sufinansiranja (32,000 KM) = 112,000 KM). Ovim putem Vas ljubazno molimo da nam potvrdite da li pravilno razumijemo ovaj dio Smjernica?

Da.

 

27. U Smjernicama je specificirano da „Grantovi dodijeljeni unutar ovog poziva mogu finansirati osoblje i administrativne troškove do najviše 20% od traženog iznosa“, što podrazumijeva da se pravilo od 20% administrativnih troškova odnosi jedino na iznos granta ali ne i na ukupni iznos vrijednosti projekta. Ovim putem Vas ljubazno molimo da nam potvrdite da li pravilno razumijemo ovaj dio Smjernica?

Da.

 

28.Da li je nužno da se sve aktivnosti realizuju u navedenim lokacijama? Naime, željeli bi da se jedna aktivnost koja se sastoji od zajedničkog učešća osoba iz navedenih projektnih općina i gradova realizuje u Stocu. To bi bio trodnevni edukativno-kreativni kamp i festival muzike sa učesnicima iz: Sarajeva, Trebinja, Mostara, Travnika, Đenovića ( Crna Gora) i Stona (R Hrvatska)?

Kriterij Geografska pokrivenost dozvoljava promociju općina iz smjernica za javni poziv, na drugim lokacijama u BiH kao i interentitetsku i prekograničnu suradnju. Evaluacijska komisija procjenjuje kvalitetu projektnog prijedloga u skladu sa ponuđenom evaluacijskom tablicom.

 

29. Da li se nevladina organizacija koja ima potpisan ugovor sa UNDP može prijaviti kao glavni aplikant na javni poziv u okviru projekta Dijalog za budućnost? Takođe, zanima me da li takva organizacija (sa aktivnim ugovorom sa UNDP) može biti partner nekom drugom pravnom licu u okviru istog javnog poziva?

Vaše pitanje odnosi se na podobnost u okviru smjernica, te je odgovor kako slijedi i tiče se ugovora organizacije sa UN agencijama isključivo za DFF aktivnosti (aktivnosti na projektu Dijalog za budućnost (Dialogue for the Future)):

Isječak iz smjernica:

PODOBNOST

Nosioci prijave projekta (aplikanti) će biti isključeni iz učešća na Javnom pozivu ili iz dodjele grantova, ako u vrijeme podnošenja projektnih prijedloga:

(a) Nosioci prijave projekta (aplikanti) se mogu kvalificirati za dodjelu bespovratnih sredstava (grant sredstava) samo ako nisu pod ugovorom neke od UN agencija (UNDP, UNICEF, UNESCO) za obavljanje osnovnih aktivnosti projekta DFF.

 

30. Poštovani, planiramo prijaviti projekat u okviru poziva Dijalog za  budućnost, u kome bi vršili obuku školske djece u keramici u posebno  prilagođenom prostoru u centru grada Banja Luke, a ne u osnovnim školama. Da li nam je za to neophodno odobrenje Ministarstva prosvjete i  kulture RS?

Ne, za rad sa djecom van škole i van redovne nastave potrebno je samo odobrenje roditelja.

 

31. U skladu sa odgovorom na posljednje pitanje - da li to znači da već kod apliciranja treba da imamo  pismeno odobrenje roditelja?

Odobrenje roditelja nije potrebno unaprijed imati za projektni prijedlog. Naravno u toku implementacije, ukoliko projekt bude odobren, odobrenje roditelja za svako dijete mora postojati kao sastavni dio dokumentacije u okviru sprovedbe projekta.

 

32. Neformalna grupa žena iz Tuzle piše projekat i žele da budem dio njihove grupe i da im pomognem u pisanju? Zanima me da li kod mene postoji sukob interesa jer sam nedavno primljena kao migrant assistent za Usivak u  IOM-U?

Ne, niste u sukobu interesa. Dodatno, molimo Vas da obratite pažnju da se za pisanje projektnog prijedloga sredstva ne mogu nadoknaditi iz budžeta granta, iz razloga sto su troškovi validni samo ako su nastali nakon potpisivanja ugovora s UN-om, te se retroaktivno ne mogu nadoknađivati.

 

33. Zanima nas koje dokumente za partnera je potrebno priložiti u aplikaciji na otvoreni poziv za projekte?

Kopiju registracije, bilans stanja i uspjeha i godišnji izvještaj.

 

34. Da li je sukob interesa i da li je u redu ukoliko apliciram samostalno, iako sam autor projekta za organizaciju gdje sam trenutno zaposlena? Teme projekta i sfera interesovanja nisu ni slične.

Smjernice predviđaju jedan odobreni projekt po aplikantu. Ako ste predsjednik organizacije ili ključni član implementacije projekta u organizaciji onda jeste sukob interesa da aplicirate i samostalno.

 

35. Honorar instruktora je 200 KM po radionici, pošto planiramo više od 10 radionica organizovati, ukupan honorar će biti više od 250 dolara,  mjesečni najam za posebno prilagođen prostor u centru grada će biti 300  KM, i to planiramo koristiti 5 mjeseci što bi ukupno bilo više od 250  dolara i najam apartmana za umjetnike koji će biti uključeni u projektne  aktivnosti je 100 KM za 24 sata  i to bi bilo korišteno više od 5 dana  ukupno. Da li to znači da vam moramo dostaviti za ove tri stavke, (tj.  honorar instruktora, najam prostora za radionice i najam apartmana za  umjetnike učesnike projekta)  po 3 različite ponude, ukoliko projekat  bude odobren za finansiranje?

U fazi pripreme projektne aplikacije nije potrebno priložiti po tri ponude za nabavku dobara/usluga u vrijednosti iznad 250.OO USD ; financijske ponude ćete morati dati na uvid (po detaljnim instrukcijama projekta DFF) u slučaju da vaš projekt bude odobren i sproveden. Za sada je potrebno predložiti iznose za usluge/robu do kojih ste došli procjenom stanja na tržištu.

 

36. Naime, da li je moguće da u prijedlogu projekta umjesto imena osoblja koje planiramo angažovati na projektu stavimo samo titulu? Još uvijek nismo izvršili finalni izbor jednog od eksperata koga planiramo angažovati na projektu - psihijatra, te ne možemo staviti ime i prezime. 

Da, moguće je, u tom slučaju vodite računa da u planu aktivnosti budete realni i predvidite period zapošljavanja eksperta.

 

37. Interesuje nas da li je moguće da pri podnošenju aplikacije direktor nevladine organizacije kao glavnog aplikanta i direktor partnera u projektu bude ista osoba. Također, kao partner projekta učestvovala bi naša produkcijska kuća (privatna firma). Ukoliko nije moguće da kao privatna firma formira partnerstvo u aplikaciji, firma bi učestvovala kao donator u sufinansiranju nosioca projekta. Na koji način se definiše donator u tom slučaju, da li kao partner i da li je potrebna neka dokumentacija koju donator treba podnijeti pri aplikaciji.

Direktor aplikant i direktor partner ne mogu biti ista osoba. Privatna firma ne može biti partner, niti aplikant. Može biti donator, i to se treba opisati u projektnom prijedlogu. Sredstva se ne mogu prebaciti s računa nevladine organizacije na račun privatne firme pa onda dalje s računa firme isplaćivati troškove. To je razlika izmedju partnera i drugih suradnika/donatora na projektu. Konkretni troškovi se mogu isplaćivati od strane nevladine organizacije prema bilo kome uključivo i privatnoj firmi, ali samo za konkretne usluge i prema pravilima nabavke (najbolje tržišne vrijednosti i sl.).

 

38. Da li je moguće da direktor aplikant i direktor donator koji će vršiti sufinansiranje bude ista osoba?

Ukoliko ne postoji sukob interesa odnosno donator kao privatna firma nema povoljniji položaj kada su u pitanju troškovi koji se ostvaruju prema pravilima nabavke (najbolje tržišne vrijednosti i sl.), tada je u redu da se donator predstavi u svojoj ulozi na pomoći projekta. Dakle donator može biti upravo to što jeste donator, a neke od aktivnosti ako ih radi na način da dokaže da su na tržištu najbolje onda u njima može učestvovati kao i bilo koja druga privatna firma.

Donatori odnosno sudionici na projektu su svakako u opisu projektnog prijedloga, a ne u dijelu koji je označen za partnera, te mogu biti dio izvora za sufinansiranje.

 

39. Izjava o podobnosti ima stavku u prisustvu, pa me interesuje je li dovoljan potpis nekog iz organizacije ili to mora da ovjeri neko od nadležnog organa?

Može biti bilo koja punoljetna osoba. Nije potrebno ovjeravati.

 

40. Da li se sporazum o partnerstvu potpisuje poslije dobijanja granta ili je potrebno sklopiti sporazum prije podnošenja aplikacije tj. do 31.08.2018.?

Visoko preporučljivo je sklopiti sporazum prije apliciranja na projekt. Jednom kad se projekt odobri, uzima se u obzir isključivo partner koji je naveden u projektnom prijedlogu, samim tim niti se može promijeniti partner, niti se treba preuzimati rizik da partner neće ispunjavati neke od aktivnosti koje su navedene, a zamišljeno je da budu partnerske aktivnosti. Iz tog razloga, sporazum se treba sklopiti ranije radi osiguranja nosioca projekta da će aktivnosti biti implementirane na vrijeme. U slučaju da je projekt odobren, tražit će se sporazum o partnerstvu ili izjava o partnerstvu na uvid prije potpisivanja ugovora sa organizacijom i UN agencijom.  U slučaju bilo kakvih problema u dostavljanju sporazuma  o partnerstvu, organizacija će automatski biti diskvalifikovana i sljedeća na rang listi odobrena.

 

41. Koji je rok da se projekat završi ukoliko bude odobren? Da li je to kraj maja mjeseca ili juna?

Punih 8 mjeseci od dana potpisivanja.

 

42. Zainteresovani smo za aplikaciju na vašem projektu "Dijalog za budućnost", te smo u toku ispunjavanja tabele koja se odnosi na budžet naišli na jednu nedoumicu. Projektnim aktivnostima smo predvidjeli promotivne aktivnosti u štampanim i elektronskim medijima, ali ne znamo da li se navedene aktivnosti unose u navedenu tabelu i kako da ih izrazimo u novčanim jedinicama.

Promotivne aktivnosti se unose u budžet, ako one iziskuju trošak, bez obzira da li će biti naplaćene od granta ili iz izvora sufinanciranja. Jedinica mjere je „oglas“ ; članak, ¼ stranice i slično. Možete proširiti broj redova ako ne možete sve staviti u isti red radi različitih jedinica mjere.

 

43. Da li je neophodno sufinanciranje projekata čak i kod najmanjeg iznosa granta? Da li doprinos u naturi koji prema Smjernicama može ulaziti u iznos sufinanciranja, može podrazumijevati rad nositelja projekta ili drugih subjekata fizičkih ili pravnih osoba) koje bismo eventualno angažirali na organizaciji i provedbi projekta ili nešto drugo što možemo osigurati, pa da nam se eventualno dodijeljeni iznos umanji za dati doprinos ili na neki drugi način?

Da, potrebno je sufinanciranje prema smjernicama. Da, možete ga prikazati i kao ljudske resurse, s tim da ćete onda izračunati doprinos i uvrstiti ga u kolonu „sufinansiranje“ a umanjiti iznos koji tražite za grant.

 

44. U slučaju da želimo organizirati javnu edukaciju na navedeni naziv/temu projekta i pozovemo predstavnike npr. određenog ministarstva, Agencije za ravnopravnost spolova, općine, škole, sveučilišta, neke od udruga, predstavnike medija i slično, da samo prisustvuju edukaciji s ciljem utjecaja na njihov budući doprinos sprječavanju rodne/spolne diskriminacije u njihovom svakodnevnom radu, da li moramo njih tretirati kao partnere u projektu i dostaviti njihovu potvrdu da su spremni na suradnju? Da li možemo ove subjekte u projektnom prijedlogu navesti u smislu da ćemo u suradnji s njima provesti projekt, a da nam nisu izravni partneri u osmišljavanju projekta i drugim projektnim aktivnostima, nego da su gosti koji su pokazali interes za ovu tematiku? Ovo pitamo s ciljem da projekt bude posjećen i da uključuje različite ciljne skupine, a subjekti koji budu izravno uključeni u provedbu projekta mi bismo ih predstavili eventualno kao partnere ili kao sudionike u organizaciji projekta (pomoćno osoblje), zavisno od njihove uloge u projektu, a kao goste okupili bismo upravo predstavnike ovih navedenih ciljnih skupina.  

Učesnici konferencija nisu partneri. Oni su (jedna od) ciljnih grupa, tako da njih ne navodite kao partnere. Partneri su organizacije, i to najčešće jedna organizacija s kojom želite ostvariti suradnju na implementaciji projekta, te im možete prebacivati sredstva. Ostali su ciljne grupe. Sudionici u projektu su oni koji će također materijalno (u nature ili novčano) doprinijeti projektu.

 

45. U slučaju da zbog vremena godišnjih odmora, ne uspijemo dobiti suglasnost potencijalnih partnera za suradnju, da li je dovoljno dostaviti zahtjev upućen potencijalnom partneru, te da li on mora biti ovjeren prijemnim pečatom partnera kao potvrda prijema, data neka izjava da je primio poziv ako se radi o fizičkoj osobi ili neki drugi dokaz? Ukratko koji je najjednostavniji način da dokažemo da smo započeli proces dobijanja suglasnosti partnera, a da zbog toga ne bismo bili diskvalificirani ili izgubili jako puno bodova prilikom vrednovanja projektnog prijedloga?

Ako ne radite u školi sa djecom, onda vam takav dopis ne treba. Za očekivati je da ćete dovoljno raditi s ciljnim grupama da oni doista i učestvuju na projektu prema predviđenom planu.

 

46. Naše pitanje je da li partneri na projektu mogu bi lokalne vlasti npr. Gradska uprava ili Vijeće nacionalnih manjina (koje je savjetodavno tijelo Skupštine Kantona Sarajevo)?

U smjernicama je jasno navedeno da partneri mogu biti javne ustanove, organizacije civilnog drustva, pojedinci i/ili neformalne grupe. U slučaju da prijavljujete partnera s kojim ćete zajedno raditi na implementaciji, obavezno treba dostaviti relevantnu dokumentaciju i za partnera sukladno onom što partner je u organizacijskom smislu.

 

47. Upravo taj dio gdje pise Javne ustanove je zbunjujući zbog činjenice da su na info sesiji bili predstavnici općina. Molim vas da mi odgovorite da li  se pod javnim ustanovama podrazumijevaju škole, centri kulture i sl, a lokalne vlasti (Općine, Gradovi) tu ne potpadaju?

Na danima otvorenih vrata, razgovaralo se o tipovima javnih ustanova odnosno institucija, smjernice javnog poziva ne isključuju ni jedan tip javne institucije, pa tako ni općine ni gradove, ukoliko imaju dodatnu vrijednost na projektu, što će se obrazložiti projektnim prijedlogom. Ono što jeste važno jeste organizacijski tip (samostalni bankovni račun, raspoloživo osoblje, registracija/rješenje o osnivanju temeljem kojeg je  tijelo „javna institucija“ i sl.), kako bi partner ukoliko implementira dio projekta imao kapacitete za realizaciju i transparentno trošenje sredstava za koje je nosilac projektnog prijedloga odnosno aplikant odgovoran.

 

48. U obaveznoj dokumentaciji je navedeno da se ista mora poslati poštom u printanoj verziji, ali i na usb sticku. Zanima me da li se može snimiti na cd umjesto na stick?

Ne, samo na usb-sticku.