KONFERENCIJA O SOCIJALNOJ ZAŠTITI ZA DJECU: Ulaganje u efikasan sistem socijalne zaštite za svu siromašnu djecu

UNICEFBiHConf2017Oct6

U Sarajevu je u organizaciji UNICEF-a BiH kroz saradnju sa Ministarstvom civilnih poslova BiH, Federalnim ministarstvom rada i socijalne politike i Ministarstvom zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske otvorena trodnevna Konferencija “Socijalna zaštita za djecu-razmjena dobrih praksi”. Konferencija od 16.-18. oktobra 2017. okuplja donosioce odluka, stručnjake koji djeluju u oblasti socijalne zaštite iz BiH, Albanije, Srbije, Crne Gore, Makedonije, Slovenije, Gruzije i Moldavije kako bi razgovarali o inovacijama u oblasti socijalne zaštite, razmijenili iskustva i unaprijedili međusobnu saradnju, te druge aktere koji mogu uticati na politike u ovoj oblasti.

“Socijalna zaštita igra ključnu ulogu u jačanju otpornosti djece, porodica i zajednica, postiže bolju jednakost i podržava ljudski i ekonomski razvoj države. Nadležne institucije u BiH čine značajne pomake u reformiranju trenutnog sistema socijalne zaštite kako bi se što bolje i adekvatnije riješila pokrivenost financijske podrške i socijalnih servisa za najranjiviju djecu i porodice, i UNICEF ostaje posvećen da ih podržava u tim naporima”, kazala je na otvaranju Konferencije Geeta Narayan, predstavnica UNICEF-a za BiH.

Ministar civilnih poslova BiH Adil Osmanović na otvaranju Konferencije istaknuo je kako je BiH ratificirala Konvenciju o pravima djeteta 1993. godine čime se obavezala da će poduzimati sve što je u njenoj moći da ostvari najbolji interes djeteta u svim domenima njihovih prava. “Ministarstvo civilnih poslova podržava i pozdravlja tekuće reforme u oblasti socijalne zaštite u oba entiteta BiH, čiji cilj je da se unaprijedi zakonodavni okvir i obezbijedi bolje ciljanje postojećih resursa socijalne zaštite, a posebno onih koji su namijenjeni djeci i porodicama s djecom. Djeca su najranjivija, ali u isto vrijeme i najperspektivnija grupa populacije. Ova Konferencija ide u prilog našim naporima da kontinuirano radimo na unapređenju sistema socijalne zaštite i inkluzije, uključujući i kroz razmjenu iskustava sa zemljama iz regiona, a posebno u svjetlu tekućeg procesa pridruživanja Evropskoj Uniji, vodeći se strateškim ciljem utvrđenim u strategiji „Evropa 2020.“ koji je usmjeren na smanjenje broja ljudi u riziku od siromaštva i socijalne isključenosti u okviru EU, kao i preporukom EU vezano za ulaganje u djecu”, kazao je Osmanović na otvaranju Konferencije.

Ministar zdravlja isocijalne zaštite RS Dragan Bogdanić kazao je kako je jedan od osnovnih ciljeva ujednačavanje uslova za zadovoljavanje razvojnih potreba djece i stvaranje povoljnog ambijenta da svako dijete dobije jednaku mogućnost kroz sistem zdravstva, školstva i socijalne zaštite.

“Ulaganje u djecu je ulaganje u budućnost, i zato svi treba da preuzmemo odgovornost. Sve što danas uložimo u borbu protiv siromaštva i isključenosti djece, u budućnosti se višestruko vraća. Pravedna i dobro organizovana socijalna zaštita najbolji je alat da to postignemo”, kazao je Bogdanić.
Federalni ministar rada i socijalne politike Vesko Drljača kazaoje kako je Konferencija od izuzetne važnosti kako za BiH tako i za region u cjelini.

“U modernim pravnim sistemima djeca su nosioci prava, a ne samo predmet zaštite tih prava. Sve naše aktivnosti,sva materijalna i nematerijalna davanja koja su usmjerena na djecu treba posmatrati kao dugoročno ulaganje u zajednicu i društvo, i društvo treba kreirati prema potrebama djeteta. Svi pojedinačni ciljevi na kojima radimo u konačnici sažimaju jedan jedinstveni cilj, a to je rješavanje problema siromaštva isocijalne isključenosti djece”, kazao je Drljača na otvaranju Konferencije.

Melvin Asin, šef operacija u Delegaciji EU u BiH istaknuo je važnost socijalne zaštite na agendi Europske unije.
“Nažalost,djeca koja odrastaju u siromaštvu češće se susreću sa socijalnim isključivanjem, nemaju pristup kvalitetnim servisima, i u nedostatku su mogućnosti da postignu potrebne vještine i znanja za budućnost.U takvimokolnostima, većina te djece neće moći razviti svoj puni potencijal, i iz naše perspektive – to je apsolutno neprihvatljivo iz velikog broja razloga”, kazao je Melvin Asin potcrtavajući kako sva djeca imaju pravo na jednake mogućnosti i da su adekvatna socijalna zaštita i briga ključ u osiguravanju da djeca postanu zdravi, educirani i ohrabreni odrasli članovi zajednice.

Saradnica regionalne direktorice u odjelu za partnerstva i mobilizaciju resursa u Regionalnom uredu UNICEF-a za Evropu i Centralnu Aziju, Hanaa Singer kazala je kako svako društvo voli svoju djecu, ali da je uz to veoma bitno da svakodijete u svom životu ima ljubav, njegu i podržavajuće okruženje u kojem može ostvariti puni potencijal.

“Veoma je bitno da svako dijete dobije jednake mogućnosti da uči, bude zdravo, da raste i razvija se. Nijedno dijete ne smije odrastati u siromaštvu jer mu je mama ostala bez posla ili njegov otac ne može da se zaposli zbog diskriminacije”, kazala je Hanaa Singer.

Tokom prvog dana konferencije, eksperti sa Univerziteta iz Mastrihta, Oxford Policy Management, UNICEF regionalnog ureda za Evropu i Centralnu Aziju, Svjetske banke i Međunarodnog centra politike iz oblasti socijalne zaštite Brazila prezentovali su argumente o važnosti socijalne zaštite za djecu, identifikaciju fiskalnog prostora investiranja u djecu, povezivanje novca i socijalnih usluga i pokrića i adekvatnosti novčanih beneficija u regiji.

Konferencija će rezultirati Pozivom na akciju i dodatno potvrditi opredjeljenost zemalja regije za unapredjenjem sistema socijalne zaštite u kojim djeca zauzimaju važno mjesto. Učesnici konferencije će razmijeniti naučeno u ovoj oblasti, ukazati na inovativne pristupe i razgovarati o zagovaranju socijalne zaštite koji će porodicama pomoći da se nose sa poteškocama teške materijalne situacije.

Jačanje socijalne zaštite djece u interesu je svih zemalja u regiji jer se na taj način najefikasnije suzbija siromaštvo djece i socijalna isključenost, te omogućava djeci da imaju bar minimalne uslove za život. Rješavanjem problema siromaštva i socijalne isključenosti djece, socijalna zaštita može pomoći djeci da uživaju minimalne životne uslove koji su im potrebni kako bi mogla da ostvare svoja prava na preživljavanje, napredovanje, učenje te potpuno i ravnopravno učešće u društvu.

UNICEFBiHConf2017Oct2
UNICEFBiHConf2017Oct5
UNICEFBiHConf2017Oct3
UNICEFBiHConf2017Oct6
UNICEFBiHConf2017Oct4
UNICEFBiHConf2017Oct1